KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ANSWER S.C.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy,
co następuje:


Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych  KLIENTÓW ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI,  jest firma ANSWER S.C. A. KUBICA-RADEK, A. DAJEWSKA z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Wyszyńskiego 16CA, NIP: 6922508253, REGON: 361277035, którymi jedynymi wspólniczkami są: Agnieszka Kubica-Radek oraz Anna Dajewska.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

      Dane osobowe KLIENTÓW ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI, przetwarzane będą: 

 1. w celu wykonania zawartych z Klientami umów
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
  - podatkowych i rachunkowych, 
  - archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
  - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
  - marketingu bezpośredniego;
 3. na podstawie uzyskanej zgody:
  - w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, 
  - w celu wprowadzenia do portali i systemów umożliwiających ogłoszenie, pobranie bądź pozyskanie ofert nieruchomości,
  - w celu przekazania partnerom (doradcy kredytowi, kancelarie notarialne, rzeczoznawcy, deweloperzy, partnerskie biura nieruchomości, inne podmioty partnerskie),
  - w celach marketingowych firmy oraz partnerów.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe KLIENTÓW ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI będą przetwarzane zgodnie z poniższym:

 1. dane osobowe wynikające z zawartych umów – będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy;
 2. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego – będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
 3. dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody –  będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

KLIENTOM ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe KLIENTÓW ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI:

 1. mogą zostać ujawnione innym podmiotom –  pracownikom i współpracownikom firmy, a także partnerom współpracującym wyłącznie na podstawie udzielonej zgody; do niniejszych danych osobowych mają dostęp firmy świadczące usługi wsparcia IT, dostarczające oprogramowanie informatyczne oraz podmioty świadczące usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości – wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie:

Dane osobowe KLIENTÓW ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane. 


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych KLIENTOM ANSWER S.C., w tym BIURA ANSWER NIERUCHOMOŚCI przysługuje:

 1. jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy biuro przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu),
 3. prawo dostępu do danych osobowych, 
 4. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania ustrukturyzowanych danych w powszechnie używanym maszynowo czytelnym formacie informatycznym oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych.